Gradinari, Judetul Olt 0349 525 273

Strategia GALOP

Strategia de Dezvoltare Locala a fost elaborata pe baza unei abordari de jos in sus, permitand actorilor locali sa determine nevoile zonei din care provin si de a contribui la dezvoltarea teritoriala din punct de vedere economic, social, educational, de agrement si turism, cultural. GAL Oltul Puternic a intreprins o serie de activitati in perioada elaborarii Strategiei ce au avut ca scop informarea si animarea intregului teritoriu cu privire la oportunitatile programului LEADER si ale finantarilor obtinute prin GAL .


La aceste intalniri au fost consultati actorii locali si cetatenii, barbati si femei evitand orice discriminare, promovand egalitatea de sanse, in scopul identificarii nevoilor si prioritatilor la nivelul comunitatilor. Grupul de actiune locala Oltul Puternic intentioneaza sa dezvolte actiuni de cooperare prin sub-masura 19.3 ”Pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale Grupului de Actiune Locala” contribuind la indeplinirea obiectivele din SDL.


SDL propune 6 masuri care vor contribui la satisfacerea nevoilor identificate pe baza analizei diagnostic si analizei SWOT si ca urmare a consultarii partenerilor relevanti(publici, privati, ONG) din teritoriul Asociatiei GAL Oltul Puternic. Masurile vor contribui la obiectivele si prioritatile UE de dezvoltare rurala PAC, prevazute in Reg. 1305/2013 si implicit la domeniile de interventie ale acestora, astfel: in mod direct la obiectivele de dezvoltare rurala, inclusiv pentru activitati din sectorul alimentar si nealimentar si din silvicultura: (a) favorizarea competitivitatii agriculturii;(b) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice; (c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.MASURA 1/1B
Cooperarea in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale

In cadrul acestei masuri, se acorda sprijin financiar pentru a facilita cooperarea intre actorii implicati in dezvoltarea rurala, pentru: creearea de cooperative, grupuri de producatori, retele si clustere, grupuri operationale, in scopul implementarii in comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol si industrie alimentara (lant scurt de aprovizionare si piata locala, scheme de calitate) turism, cultura, sanatate, social.

MASURA 2/2A
Investitii in active fizice

Investitii in active fizice in agricultura si in sectorul de prelucrare a produselor alimentare in teritoriul GAL OP, in scopul modernizarii si imbunatatirii productivitatii si competitivitatii in sectorul agro-alimentar: inzestrarea tehnica a fermelor; stimularea cultivarii si depozitarii de legume–fructe, a culturilor de camp, cresterii animalelor si valorificarea raselor autohtone; investitii necesare diversificarii activitatilor agricole din cadrul exploatatiilor si adaugarea de plus valoare produselor agricole; stimularea asocierii si a investitiilor care deservesc formele asociative ale fermierilor; investitii pentru a promova utilizarea eficienta a resurselor si a calitatii aerului, inclusiv productia de energie regenerabila pentru utilizare proprie, precum si pentru reducerea emisiilor de GES si amoniac din agricultura; dezvoltarea si adaptarea infrastructurii agricole si forestiere.

MASURA 3/2B
Investitii in exploatatii agricole si pomicole

Deoarece la nivelul Teritoriului GAL Oltul Puternic s-a constatat necesitatea gasirii de solutii de intinerire a generatiei de fermieri, corelate cu o calificare profesionala adecvata, prin masura se acorda sprijin tinerilor fermieri pregatiti adecvat, care se stabilesc pentru prima data intr-o exploatatie agricola in calitate de sefi ai exploatatiei. Sprijinul va acoperi, inclusiv, investitiile necesare pentru conformarea la standardele UE referitoare la productia agricola si normele de securitate a muncii, precum si cresterea eficientei activitatii agricole prin diversificarea productiei si promovarea inovarii.

MASURA 4/6A
Infiintarea de activitati neagricole

Implementarea acestei masuri este necesara pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul GAL OP prin sustinerea financiara a intreprinzatorilor care realizeaza activitati neagricole pentru prima data (start-up), in baza unui plan de afaceri. Masura contribuie la: ocuparea unei parti din excedentul de forta de munca existent, la diversificarea economiei din teritoriul microregiunii, la cresterea veniturilor populatiei si a nivelului de trai, la scaderea saraciei si la combaterea excluziunii sociale.

MASURA 5/6B
Dezvoltarea satelor

Prin aceasta masura se urmareste reducerea riscului de saracie in zonele rurale prin investitii in infrastructura la scara mica privind drumurile, apa/apa uzata, educatie, patrimonial cultural precum si accesul populatiei rurale la infrastructura de baza si servicii.

MASURA 6/6B
Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale

Investitiile sustinute in cadrul acestei masuri pot viza dezvoltarea serviciilor sociale: infrastructura, dotarile si echipamentele aferente infiintarii sau dezvoltarii unui centru social specializat sau integrat (inclusiv servicii medicale) care asigura servicii sociale si/sau medicale de specialitate persoanelor din grupurile vulnerabile. Prin aceasta masura nu vor fi finantate infrastructuri de tip rezidential.